Gjykata themelore e kosoves konkurs

Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
GJYQTARËT - GJYKATA THEMELORE PRISHTINË -01/01/2013 gjyqtarËt - gjykata e apelit nË prishtinË -01/01/2013 1. salih mekaj – kryetar gjykate 2. fËllanza kadiu 3. ... gjyqtarËt - gjykata themelore pejË ...
http://kgjk-ks.org/repository/docs/gjyqtaret-01.01.2013_624431.pdf
11 pages 180.54 kB 0     0 0
REPUBLIKA E KOSOVËS/ SEKRETARIATI I KËSHILLIT GJYQËSOR I ... 5 3. Gjykata Themelore në Prishtinë. Në Gjykatën Themelore Prishtinë, sipas strukturës së re organizative janë paraparë 173 pozita për administratën e ...
http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/strukturen-e-gjykatave-01-01-2013_191865.pdf
76 pages 736.81 kB 0     0 0
Republika e Kosovës Gjykata Themelore e Prishtinës me seli në Prishtinë themelohet për ... Gjykata Supreme e Kosovës është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë dhe ...
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-199-alb.pdf
22 pages 200.07 kB 0     0 0
Raport Statistikor 2007 - Public Procurement System ... K Prishtine, Gjykata Kushtetuese e Kosovës, ... Konkurs projektimi E negociuar pas ... të cilët janë pajisur me çertifikatën themelore për ...
http://krpp.rks-gov.net/krpp/pagefiles/file/raporti vjetor 2011/raporti vjetor krpp 2011.docx
0     0 0
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË ... dhe Gjykata e Punës së Bashkuar e Kosovës ka filluar të ... Në vitin 1984 një konkurs u shpall në Bibliotekën ...
http://www.eulex-kosovo.eu/docs/justice/judgments/civil-proceedings/basiccourtprishtina/2147-09/alb.pdf
14 pages 82.64 kB 0     0 0
Gjykatat e Republikës së Kosovës - AKK Lista Gjykatat e Republikës së Kosovës: ! Kliko me maus mbi link per te kaluar drejtperdrejt tek lista Gjykata Kushtetuese e Kosovës ...
http://akk-ks.org/repository/docs/gjykatat_e_republikes_se_kosoves.pdf
14 pages 742.09 kB 0     0 0
ANALIZË E LEGJISLACIONIT MBI MARRËDHËNIET E PUNËS NË ... Gjykata e Lartë ka ... në një sërë dokumentesh themelore për procesin e ... Nëpunësit në administratën publike caktohen me konkurs, ...
http://aksesalbania.org/dokumenta/botim_akses.doc
0     0 0
kk.rks-gov.net ... Gjykata Themelore në ... Olimpiada Matematike e Kosovës dhe nxënësi i shfmu “Ahmet Delija ... Në këtë konkurs morën pjesë nxënës të ...
http://kk.rks-gov.net/skenderaj/getattachment/municipality/president/raportet-e-kryetarit/raporte-2013/raporti-2012.doc.aspx
0     0 0
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ... REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF ... Gjykata: Gjykata Supreme e Kosoves ... E nevojshme 2. Aftësi themelore të punës në zyre dhe komunikim ...
http://www.gjykatasupreme-ks.org/repository/docs/konkursi-nr-06-2012-skgjk-gjykata_596447_755852.pdf
3 pages 291.31 kB 0     0 0
KVENDIM PER PAPNUESHMERI - Ballina - Gjykata Kushtetuese ... eshtja themelore e ngritur eshte RATIONE ATERIE e pajtueshme me ... eshte theksuar fakti se Gjykata Kushtetuese e Kosoves ne vitin . 1988, me Vendimin . U .
http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_158_11_shq.pdf
6 pages 319.68 kB 0     0 0
Republika e Kosovës ... Republika e Kosovës; ... apo i Gjykatës Themelore, ... emërohen me konkurs të hapur publik nga Ministria e Drejtësisë në pajtim me ...
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/ligji per avokaturen shteterore.pdf
11 pages 45.45 kB 0     0 0
Fushëveprimi i Udhëzuesit Operativ - Public Procurement ... ... OSHP përfshirë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues dhe gjykata ... për Konkurs të Projektimit në faqen e ... gjykatë e Kosovës, ...
http://krpp.rks-gov.net/krpp/pagefiles/file/draftls/shqip/udhezues operativ per prokurimi publik.docx
865.71 kB 0     0 0
AKTVENDIM PER PAPRANUESHMERI - Ballina - Gjykata Kushtetuese ... gjate te cilit konkurs, shumica e punetoreve te meparshem ... Me tutje Gjykata e Qarkut konstaton se "pranimi i ... Me 25 janar 2012, Gjykata Supreme e Kosoves, ...
http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjkk_ki_100_13_shq.pdf
0     0 0
LIGJ PËR MARRËDHËNIET E DETYRIMEVE Republika e Kosovës ... kundërshtim me parimet themelore morale, gjykata ... Pronësinë ose ndonjë të drejtë tjetër për veprimin ose punën e kryer me konkurs ...
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/ligji per marredheniet e detyrimeve.pdf
324 pages 722.85 kB 0     0 0
kk.rks-gov.net ... Statutin dhe Rregulloret e punës. Ofrimin e kushteve themelore për ... nga Gjykata Komunale e Kaçanikut A ... të Kosovës, e cila i është ...
http://kk.rks-gov.net/kacanik/getattachment/042e3e8d-83b7-4538-9a0e-9c979db3e20f/raport---i-ekzekutivit-per-periudhen-janar-dhjetor.aspx
1.60 MB 0     0 0
Ministria e Drejtësisë –Ministarstvo Pravde –Ministry ... ... Republika e Kosovës; ... themelore organizative themelohet ... 5.Avoketët shtetëror në Avokaturën Shtetërore emërohen me konkurs të hapur nga Ministria e
http://www.md-ks.org/repository/docs/projektligji_per_avokaturen_shtetrore,_10.07.2012.pdf
12 pages 62.17 kB 0     0 0
HRRP - Human Rights Review Panel ... (gjykata e apelit dhe gjykata e shkallës së fundit ... serbe e Kosovës, ... e Konventës Evropiane në të Drejtat e Njeriut dhe Lirive Themelore, ...
http://www.hrrp.eu/alb/docs/hrrp annual report 2010-a.doc
315.90 kB 0     0 0
Young Leaders School 2 ... mbi të drejtat themelore dhe të drejtat e ... zgjidhen me konkurs ... nëpër gjykata anekënd Kosovës, me mungesën e numrit ...
http://ks.yihr.org/public/fck_files/ksfile/yls 2 - përmbledhje e punimeve seminarike.pdf
211 pages 8.37 MB 0     0 0
Koha dhe vendi: 22 shkurt, Viti Panelistët: Fatmir Fehmiu ... Kushtetuta e Kosovës është një ... themelore të Pakos së ish ... paraparë edhe gjykata kushtetuese e cila është e autorizuar për të ...
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/procesverbali nga debati ne viti.pdf
4 pages 23.99 kB 0     0 0
Konkursi Janar 2012 - Ballina - Ministria e Punëve të ... Republika e Kosovës ... Ministria e Punëve të Jashtme, shpall: KONKURS 1. ... Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore dhe konventa të tjera ...
http://www.mfa-ks.net/repository/docs/konkursi_janar_2012.pdf
9 pages 195.45 kB 0     0 0